Algemene werkfilosofie

Wij willen een sfeer van ouderenzorg op maat realiseren. Kerngedachten zijn : respect, eigen keuze, stimulansen bij zelfzorg, huiselijkheid en geborgenheid.

In het wonen beheert de resident zijn eigen ruimte met het accent op privacy. De bewoner/bezoeker bouwt zijn relaties uit in dit huis waarbij samenleven met andere bewoners/bezoekers gestimuleerd maar niet opgedrongen wordt.

In onze werking willen wij ons gesteund voelen door familieleden en verwanten van bewoners en bezoekers.

Wij voorzien in een zorg die onderbouwd wordt door deskundigheid van de diverse zorgdisciplines zoals verpleegkundigen, verzorgenden, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, en dit in samenwerking met de huisarts van de bewoner/bezoeker.

Elke nieuwe bewoner/bezoeker of tijdelijke gast is voor ons steeds aanleiding om ons grondig te informeren over de voorgeschiedenis en het levensverhaal van de betrokkene. De leefgewoontes zijn richtingaangevend en worden geïntegreerd in de globale benadering waardoor de persoon zich veilig en gewaardeerd voelt.

Wederzijds vertrouwen en persoonlijke bejegening van medewerkers zijn hierbij essentieel.

 

Onze visie maken we waar door te werken vanuit een animatieve grondhouding

Animatieve grondhouding is de zorg die alle medewerkers dragen om in elke situatie de bewoner/bezoeker met respect te benaderen. Respect voor zijn eigenheid, ideeën en wensen. Respect voor zijn mogelijkheden en kwetsbaarheden, respect voor zijn morele, politieke en religieus-existentiële waarden, erkenning van zijn levensloop en levensverhaal.

De bewoner/bezoeker en zijn familie worden gezien als bekwame mensen. Onze personeelsleden staan de ouderen bij in hun streven of handhaven van hun zelfstandigheid. Aan de ouderen die zich in hun autonomie of zelfredzaamheid bedreigd voelen of ingeperkt weten, bieden de medewerkers vanuit de animatieve grondhouding een respectvolle ondersteuning.

Een enthousiast team van medewerkers (verpleegkundigen en verzorgenden) staat dagelijks in voor de verzorging en begeleiding van de bewoners en bezoekers.

Iedere medewerker krijgt binnen de Korenbloem de kans om zich bij te scholen. Dit kunnen interne vormingsmomenten zijn, maar evenzeer wordt de kans geboden om externe bijscholing te volgen.
De medewerkers kunnen aansluiten bij verschillende werkgroepen (animatie, incontinentiemateriaal, ergonomie, dementie, …) of kunnen opleiding tot referentiepersoon volgen (referentiepersoon dementie, wondzorg, ergonomie, palliatieve zorg, diabetes, ...).
Als beleid proberen wij, binnen de mogelijkheden van de organisatie en dit voor alle medewerkers, een goede combinatie tussen werk en gezin mogelijk te maken.
Sedert 2010 bieden wij ook maaltijdcheques aan namelijk € 4.09 per gewerkte dag en dit voor alle medewerkers !

Onder het item uitgebreide dienstverlening krijg je meer informatie over alle disciplines zorgverleners binnen de Korenbloem.

 

 

Pedicure :

Zij zorgt voor de planning, de organisatie en de uitvoering van de voetverzorging van de bewoners/de bezoekers. Ook personen die niet in de instelling verblijven kunnen beroep doen op de dienst pedicure.

Kapster :

Zij staat in voor de planning, de organisatie en de uitvoering van de haarverzorging van de bewoners/de bezoekers.

Animatie :

Het animatieteam staat in voor het plannen, het voorbereiden en uitwerken van activiteiten met aandacht voor iedere bewoner/bezoeker.

Apotheek :

De medicatie kan besteld worden via de apotheek die levert aan de voorziening. Dit gebeurt via klaargemaakte units waarbij de medicatie per bewoner, per innamemoment en per dag aangeleverd wordt door de apotheek. Deze manier van werken heeft verschillende voordelen; extra aandacht naar medicatie toe, opgevolgd door de apotheek (verenigbaarheid, dosage, generische produkten), verhoogd gebruik van generische produkten en hierdoor een verminderde kost voor de bewoner, ... .

Wasserij :

De individuele was kan door de familie worden gedaan of opgehaald worden door een wasserij (mits betaling).

Ontmoetingsruimten :

We beschikken over diverse lokalen en zithoeken (de Lauwer, de Roose, …) waar bewoners/bezoekers elkaar kunnen ontmoeten.

Vrijwilligerswerking :

Talrijke mensen zijn bereid in het weekend en gedurende de week een handje toe te steken in de cafetaria of bij bewonersactiviteiten.

Morele en geestelijke bijstand :

  • Iedere zondag is er om 10u30 een eucharistieviering in de cafetaria de Lauwer.
  • Wie wenst kan steeds beroep doen op een moreel consulent of een geestelijke volgens zijn/haar geloofsovertuiging.

Visie op palliatieve zorg en visie op dementie :

De uitgeschreven visie op palliatieve zorg en dementie vindt u terug onder het tabblad "algemene werkfilosofie".

Interdisciplinair werken:

tijdens overlegmomenten zoals ergotherapeutische overleg, stafvergaderingen, bewonersraden, familie(advies)raden, teammomenten wordt er extra aandacht besteed aan het multidisciplinair werken. De samenwerking tussen de verschillende disciplines zorgt ervoor dat de kwaliteit van zorg versterkt wordt.
Onze CRA (coordinerend en raadgevende arts) staat ons bij wanneer er zich medische problemen stellen.