Het Portiek en het Landhuis

Stand van zaken 2 feb 2018
De ruwbouwwerken van deelproject A zijn voorbij. Deze weken werden de werken binnen gestart. De renovatie van de villa is ondertussen ook al bezig, dit wordt een ganse metamorfose, met behoud van de typische kenmerken van de villa Lauwers !
Ondertussen zijn ook de voorbereidende werken op de parking gestart, dit ter voorbereiding van deelproject B. Jammer genoeg betekent dit dat er binnenkort geen parking op de site beschikbaar zal zijn. Iedereen wordt gevraagd uit te wijken naar de omliggende straten. Gelukkig kregen we ook de toestemming om de parking op de Vetex-site te gebruiken. De putten zullen we zo snel mogelijk opvullen.

 

Update van de werken op onderstaande link !!

http://www.focus-wtv.be/nieuws/centrum-voor-mensen-met-jongdementie-kortrijk

 

Stand van zaken 19 september 2017

de ruwbouw van de kelderverdieping staat er. De werken evolueren zeer goed en op schema. in het fotoboek kunt u de vorderingen volgen.

 

Stand van zaken 6 april 2017

Go ! De werken zijn gegund aan Strabag, het bevel van aanvang werd gegeven ! Dit betekent dat we heel binnenkort effectief met de werken zullen starten ! De deadline - eind 2018 opening deelproject A - blijft behouden.
Geinteresseerden kunnen de plannen van de nieuwbouw tijdens de rommelmarkt in de villa Lauwers komen bekijken ! Zie verdere info !

 

Stand van zaken 10 maart 2017

Het LDC - lokaal dienstencentrum Villa Lauwers, eveneens een onderdeel van het pilootproject "Het Portiek" is zich aan het opstarten. Stef Vandommele werd aangeworven als centrumleider. In het kader van het impulsfonds - Provincie West-Vlaanderen - start hij met een buurtonderzoek. Het LDC wil zich sterk richten op de buurt en vraag)gestuurd gaan werken. Tevens zoeken we naar mogelijkheden om de bewoners van het WZC, en in het bijzonder van Het Portiek in te zetten in de buurt. Tot slot gaat hij ook op zoek naar vrijwillgers die zich achter deze 2 ideeen kunnen en willen scharen. De Korenbloem wil zich nog meer als zorgcentrum in de buurt gaan ontwikkelen. Meer informatie over het LDC en de activiteiten kunt u zeker via deze of andere kanalen terugvinden.

 

Stand van zaken 15 januari 2017
wegens onvoorziene omstandigheden is de gunning uitgesteld tot feb 2017, de start van de werken kan dan ten vroegste vanaf 7 april. Een laatste definitief akkoord van de Vlaamse Regering wordt ondertussen verwacht.
Het Portiek, het dagcentrum voor jonge personen met dementie, heeft ondertussen al zijn weg gevonden, en ook jonge personen vinden hun weg naar het Portiek. We hebben meer aanmeldingen dan we verwachtten ! Dit betekent dat de behoefte zeker aanwezig en groot is.
In de pijplijn zit ondertussen ook de opstart van het LDC.We hopen in de loop van het voorjaar het LDC op te starten.
Vanaf 2018, bij de opening van de nieuwbouw/renovatie, zullen zowel het Portiek als het LDC dan reeds uit de kinderziektes zijn.

 

Stand van zaken 1 oktober 2016
De bestekken zijn klaar, de aanbesteding is lopende. De gunning wordt voorzien eind 2016. Dit betekent dat we vanaf februari 2016 kunnen starten met de bouwplannen ! Tegen 2018 moet deelproject A afgewerkt zijn; renovatie villa Lauwers en de nieuwbouw voor personen met jong dementie. Deelproject B start eind 2018 en loopt tot eind 2020; nieuwbouw dvc, residentiele nieuwbouw. In totaal is een uitbreiding van 90 bedden gepland tegen 2020.

Stand van zaken 15 juni 2016
De erkenningscommissie van de Vlaamse Overheid buigt zich momenteel over de pilootprojecten en over de precaire situaties. De sterren staan gunstig ! Indien de erkenning eerstdaags bevestigd wordt, bestaat de kans dat er op 1 januari 2017 met de werken gestart wordt !!
We verkopen het vel van de beer nog niet, maar we zijn heel hoopvol. Wordt vervolgd.
Ondertussen loopt de werking van het dvc Het Portiek zeer goed; reeds 12 jonge personen zijn ingeschreven en komen 1 of meerdere dagen van de week naar het dvc.

 

Stand van zaken 29 januari 2016
De onduidelijkheden omtrent de subsidies zijn er nog steeds. Er wordt in verder gewerkt aan de plannen en de voorbereidingen om bij groen licht snel met de werken te kunnen beginnen.
Het Portiek is ondertussen enkele weken open. De eerste bezoekers vinden hun weg. We proberen via verschillende kanalen de nodige naambekendheid te krijgen. Voor verdere informatie kunt u zeker de de verantwoordelijke van de dagcentra terecht.

 

Stand van zaken 6 november 2015
Het project loopt vertraging op. Wegens een onduidelijkheid vanuit de overheid omtrent de erkenningskalender kan er niet gestart worden met de bouw. Er wordt achter de schermen wel verder gewerkt. In het voorjaar 2016 hopen we vanuit de Vlaamse Regering groen licht te krijgen en dan kunnen we late najaar 2016 de volgende stap zetten in de realisatie van het project.
Toch blijven we niet bij de pakken zitten. Het project gaat toch van start !! De opvang voor personen met jong dementie is een noodzaak en wachten tot de realisatie van het project willen we niet. We starten vanaf 23 november 2015 in de St Sebastiaanlaan 3A in Kortrijk een dagcentrum voor personen met jong dementie. Meer informatie hierover vind je onder het tabblad "dagcentra" terug. Wanneer de bouw gerealiseerd wordt, zullen we het dagcentrum dan wel onder brengen in de nieuwbouw, als onderdeel van ons project.
 

 

Stand van zaken 17 september 2014;
Op woensdag 15 oktober wordt een informatiemoment georganiseerd voor alle personen die geïnteresseerd zijn de in de ontwikkeling van de site en het WZC  in het bijzonder. De definitieve plannen worden voorgesteld aan buurtbewoners, familieleden, vrijwilligers, ... Onder "nieuwsitem" vindt u meer informatie terug over het informatiemoment. Uiteraard proberen we ook regelmatig verslag te brengen op de website over de evoluties.
2015 wordt een voorbereidend jaar om dan in 2016 met de eigenlijke werken te beginnen. Het volledig project wordt gefaseerd uitgevoerd. Concretere info volgt zeker nog !

 

Stand van zaken 1 september 2014; tijdens de verlofperiode juli - augustus werd hard verder gewerkt aan de plannen. De definitieve plannen worden ter goedkeuring aan VIPA voorgesteld. Wij hopen nog dit jaar op een goedkeuring en een bouwaanvraag; . De samenwerking met de architecten, VIPA, Vlaamse Overheid en Vlaams bouwmeester verloopt vlot, we hopen vanaf september 2015 te kunnen starten met het bouwen !

 

stand van zaken 25 april 2014; de definitieve plannen krijgen stilaan vorm; de Portiekwoning wordt het LDC. In de nieuwbouw naast het Portiek komen een 45tal woongelegenheden voor personen met jong dementie; mantelzorgflats, studio, residentieel wonen, dvc.
In de Villa het Landhuis blijft het een dvc voor dementerende bewoners. Daarnaast komt een nieuwbouwproject met een 45 tal woongelegenheden. Het huidige dvc wordt net als beide villa's gerenoveerd.

 

In 2013 was de Korenbloem 1 van de 5 genomineerden in het zorgvernieuwingsproject pilootprojecten zorg van de Vlaams Bouwmeester ism Ministerie Jo Van Deurzen. In 2013 werd de Korenbloem begeleid door de kwaliteitskamer en een projectteam om het masterplan uit te schrijven. De voorbereiding loopt over 2014, het bouwen start vanaf 2015.
Het masterplan bestaat uit 3 luiken en heeft een capaciteit van 85 rusthuisbedden, 5 kamers kortverblijf, een bijkomende dagverzorgingscentrum en een lokaal dienstencentrum. Daarnaast zit ook de uitwerking van een deelproject "zwevende bedden" in het masterplan.
- Het Portiek (villa thv de kerk met aansluitende nieuwbouw) biedt een totaalzorg aan voor personen met jong-dementie.
In de te renoveren woning zullen het dagcentrum, het lokaaldienstencentrum en het kenniscentrum ondergebracht worden. In de aanpalende nieuwbouw voorzien we een totaalopvang voor personen met jong-dementie; residentieel wonen, crisisopvang, kortverblijf.
De ondersteuning die wij wensen te bieden start in de thuiszorg. Trajectbegeleiding, thuiszorgondersteunende diensten, ... moeten het mogelijk maken om zolang als mogelijk in de thuisomgeving te blijven wonen. Wanneer thuiszorg echter ontoereikend wordt, is residentiele opvang een noodzaak. Ook hier willen we vernieuwend en uitgebreide mogelijkheden voorizen.

- het Landhuis (villa in de tuin met aansluitende nieuwbouw); biedt opvang voor personen met beroertezorg en somatisch zorg. Er is een aansluiting met het Landhuis en vermoedelijk ook met het dvc voorzien.
In zowel het Portiek als het Landhuis worden zorgflats voorzien waarbij een zorgbehoevende bewoner opgenomen kan worden met zijn partner.

- zwevende bedden; doelstelling is om buurtbewoners residentiele zorg te geven in de eigen woning. Van zodra de reguliere thuiszorg ontoereikend is en een opname (tijdelijk of definitief) noodzakelijk zou zijn, is het de bedoeling om residentiele zorg in de woning van de bewoner aan te bieden. Levensbestendig wonen dus. Uiteraard zal dit enkel in de nabije buurt van het WZC kunnen.

meer info op www.vlaamsbouwmeester.be pilootproject zorg
het project wordt eveneens ondersteund door ; Flanders' care en VIA