Visie op dementie

Visie op dementie

De visie op dementie kadert in de algemene opdrachtverklaring en vormt dus een verduidelijking ervan.
De kerngedachten van onze werkfilosofie zijn respect, eigen keuze, stimuleren van de zelfzorg, huiselijkheid en geborgenheid.

Heel specifiek wenst de Korenbloem zich in te zetten voor de doelgroep van jonge personen met dementie.

ZORG
Vanuit de belevingswereld, het levensverhaal, de wensen en behoeften van onze bewoners zoeken we naar een goede manier van begeleiden en verzorgen van dementerenden om hen een optimale levenskwaliteit te bieden.
We vertrekken eveneens vanuit de mogelijkheden van de bewoner en niet vanuit zijn beperkingen. De dementerende oudere blijft in heel zijn ziekteproces een volwaardige persoon.
Steeds weer opnieuw proberen we te kiezen voor de kwetsbare mens en dit doorheen de verschillende stadia van het dementeringsproces.
Op regelmatige basis evalueren we welke begeleiding en zorg onze bewoners wensen en nodig hebben, welke hulpmiddelen ons hierbij kunnen ondersteunen.

ZORGVERLENERS
Dagelijks biedt een multidisciplinair team van gemotiveerde, competente mensen warme zorg aan.
De professionele medewerker zal zijn deskundigheid inbrengen op vlak van begeleiding, omgang en verzorging van de dementerende oudere.
Onze medewerkers krijgen een goede begeleiding en mogelijkheid tot vorming om hun competentie met betrekking tot belevingsgericht werken te optimaliseren. Samen moeilijke momenten dragen, oog hebben voor details en meegaan in de belevingswereld zijn daar enkele voorbeelden van.

De betrokkenheid van de familie en hun vertrouwensrelatie met hun familielid zijn hierbij een onmisbare schakel.  Bij iedere zorgvraag wordt zoveel mogelijk gezocht naar een consensus tussen familieleden en zorgverlener. Familieleden kunnen dan ook participeren bij maaltijden en animatieactiviteiten.
Ook vrijwilligers dragen hun steentje bij.

OMGEVING en ANIMATIE
We zorgen voor een aangename, rustgevende, veilige en huiselijke sfeer, een plaats om thuis te komen. De omgeving houdt rekening met mogelijkheden en de beperkingen van de dementerende oudere.
Onze activiteitenkalender wordt op maat aangeboden, afhankelijk van de zorgvraag en de interesse van de bewoner. We blijven betrokken bij en zoeken contact met de buitenwereld, dit door ofwel deel te nemen aan activiteiten buiten het WZC ofwel door ontmoetingsdagen te organiseren in het WZC.
Het streven naar goede begeleiding en het feit dat onze bewoners zich erkend en gewaardeerd voelen, geeft voor beide partijen vertrouwen en voldoening.

 
Intentieverklaring beleidsplan dementie
Deze intentieverklaring dementie geeft aan hoe wij de zorgverstrekking voor onze dementerende bewoners wensen te organiseren. De wijze waarop we tot ons doel willen komen wordt eveneens beschreven.
Dit document is een eerste aanzet tot een dementie-specifieke ondersteuning die wij wensen te bieden aan onze bewoners.  Het dient als denkoefening om te evolueren, via regelmatige evaluaties tot een optimalisatie van de zorg voor de dementerende bewoners, voor alle bewoners tout court.

De intentieverklaring en de uitwerking hiervan gebeurt binnen de werkgroep dementie geleid door de adjunct-directeur personeel en bewoners.

Omdat wij vanaf 2011 een nieuwe bijkomende referentiepersoon dementie hebben opgeleid willen wij dan ook herstarten met deze werkgroep.
De eerste bijeenkomst is gepland in mei 2011 en de werkgroep is samengesteld uit; de 2 referentie personen dementie (een zorgkundige en een verpleegkundige) en de adjunct-directeur. In een verdere fase zal de werkgroep multi-disciplinair uitbreid worden. 
Hierbij denken we dan aan een ergotherapeut, CRA, kinesist, …
Deze werkgroep moet dan ook een beleid uitstippelen dat moet zorgen voor een kwalitatieve verantwoorde zorgverlening en deskundigheid.
Organisatie-verloop
- De werkgroep

Op regelmatige basis zal de werkgroep samen komen om het beleid naar dementerende toe vorm te geven en opvolging te doen.
Binnen de werkgroep zullen de uitgangspunten bepaald in de visie centraal staan. De werkgroep zal die uitgangspunten concretiseren voor de medewerkers op de werkvloer.
Daarnaast zal de werkgroep voorstellen formuleren opdat de geformuleerde doelstellingen en de visie omtrent dementie vorm krijgen binnen de Korenbloem.
De directie is verantwoordelijk voor de inhoudelijke opvolging maar ook naar infrastructuurwijziging kunnen bepaalde voorstellen aan bod komen. Deze zullen ook hun plaats moeten krijgen binnen de uitwerking van het ganse project.

- De medewerkers

Onder medewerkers begrijpen wij niet enkel het zorgpersoneel maar alle personeelsleden van de organisatie. Het is essentieel in de uitwerking dat alle medewerkers de visie van de Korenbloem kennen en uitdragen in de zorg die zij moeten geven aan onze dementerende bewoners. Dit betekent dat wij in de uitwerking op een gepaste en gerichte manier alle verschillende disciplines van de medewerkers moeten inlichten en opleiden om een goede dienstverlening te verzekeren.
Om de nodige deskundigheid te waarborgen zal continue bijscholing en vorming een must zijn. De werkgroep zal instaan om zowel intern als extern een geschikte bijscholing te organiseren voor alle medewerkers.
De medewerking van de artsen en van de CRA in het bijzonder zal hier een specifieke plaats krijgen. Hun medewerking om een gerichte aanpak te geven aan de zorg voor onze dementerende bewoner is essentieel.  Tevens kunnen zij een aanspreekpunt zijn voor de medewerkers bij de opmaak van het individueel zorgplan (medische en sociale anamnese).
Naast de vaste medewerkers mogen we zeker de vrijwilligers niet vergeten. Hun inbreng in het geheel is een meerwaarde op de totale zorgverlening. Ook zij zullen gerichte bijscholing of informatie krijgen.

- De familie

De betrokkenheid van de familie en hun vertrouwensrelatie met hun familielid zijn in het geheel een onmisbare schakel.  De informatie die de familieleden kunnen geven over de bewoner (sociale anamnese) zijn onmisbaar om een kwalitatieve en gerichte zorg op maat aan te bieden.
Naast het aanbod van de informatie over de bewoner wordt de familie ook bevraagd om te participeren in de zorgverstrekking. Het individueel zorgenplan wordt samen met de familie opgemaakt en op regelmatige tijdstippen geëvalueerd met de medewerkers.
Tenslotte is het ook belangrijk dat de familie de kans krijgt om mee te participeren in de zorgverlening zelf. Zij kunnen de medewerkers ondersteunen in het zorgaanbod of kunnen een meerwaarde betekenen. Hierbij denken we aan de mogelijkheid om hulp te bieden bij de maaltijdbegeleiding, zorgverlening, activiteiten, … Het ondersteunen in de zorg zoals bij maaltijdbegeleiding gebeurt dan ook met dezelfde visie. Het bewaren van de rust op de afdeling en het bieden van individuele aandacht staan hierbij centraal.
Op regelmatige tijdstippen worden de familieleden uitgenodigd om deel te nemen aan overlegmomenten waarop de zorg geëvalueerd wordt; gebruikersraad, familie(advies)raad.

- Individueel zorgdossier

Voor iedere bewoner bestaat er een individueel zorgdossier. Dit wordt in overleg met de familie van de bewoner opgemaakt. Er wordt samen, eveneens met de huisarts, gezocht naar het beste behandelings- en benaderingsplan voor de bewoner. Dit dossier wordt aangevuld met een kine-plan en ergo-plan. Er wordt voor iedere bewoner een overzicht bijgehouden van welke activiteiten hij/zij heeft bijgewoond. Sommige bewoners genieten van een groepsactiviteit, andere bewoners worden liever individueel benaderd. In ieder geval; dit registratiedocument zorgt ervoor dat we een overzicht hebben dat alle bewoners aan bod komen. Familieleden kunnen dit document raadplegen.

Heel specifiek zal de aandachtspersoon het zorgdossier van de bewoner opvolgen. Dit is een medewerker die als vertrouwenspersoon voor de bewoner is aangesteld. Iedere bewoner heeft een aandachtspersson.

- Bijscholing

Wij proberen de vakkennis van onze medewerkers voortdurend aan te vullen of te actualiseren. Dit kan gebeuren via een interne bijscholing per team of afdelingsoverschrijdend, maar kan ook gebeuren op vraag van de medewerkers zelf en extern. De bijscholing kan verzorgd worden door een medewerker of arts maar ook door een externe specialist ter zake.
De onderwerpen die behandeld worden kunnen aangebracht worden door leden van de werkgroep, door familieleden, door de directie of door medewerkers zelf.
Onderwerpen die aan bod komen zijn; maaltijdbegeleiding, omgang met dementerenden, activiteiten, omgaan met agressie, animatieve grondhouding, …
Het totaal aantal uren bijscholing over een jaar is minstens gelijk aan het totaal aantal rechthebbenden  Cd die in de Korenbloem verblijven. (Op 1 april 2011 is dit 29 bewoners)
Twee medewerkers volgden reeds de uitgebreide opleiding tot referentiepersoon dementie. In deze 12 daagse opleiding worden handvaten aangeboden om de zorg aan dementerenden te optimaliseren. Eén van hun opdrachten is de opgedane kennis te laten doorstromen naar alle andere personeelsleden. Zij moeten zich als raadgever opstellen, zowel naar de collega’s als naar de directie toe. Verder zullen zij zich verder informeren over nieuwe tendensen in de zorg voor dementerenden, hebben zij een verbindingsfunctie tussen het netwerk en de instelling of de CRA en moeten zij voorstellen doen om de levenskwaliteit van de dementerende te verbeteren.

- Leefgroepwerking

Tijdens de dag zal steeds minstens één personeelslid de zorg voor de bewoners in de leefruimte toegewezen krijgen. (living) Het is de bedoeling er te zijn voor de bewoners. Deze tijd kan ingevuld worden met het ondersteunen in de zorg (bv mictietraining, maaltijdbegeleiding, …), het geven van activiteiten, het bieden van individuele begeleiding, … De leefgroepwerking kan opgenomen worden door een ergotherapeut, een orthopedagoog, verpleegkundige of zorgkundige. Elk vult dit in volgens eigen bekwaamheden maar blijft verantwoordelijk voor de aanwezigheid in de leefruimte.
Er zal niet steeds een activiteit voorzien worden voor de ganse groep. Enerzijds willen wij activiteiten op maat aanbieden maar anderzijds streven we er ook naar dat iedere bewoner aan bod komt. Omdat niet iedere bewoner kan genieten van een groepsactiviteit plannen we in de namiddag ook individuele activiteiten. Uiteraard verplichten wij nooit bewoners tot het aansluiten bij de activiteiten. Wij bieden deze steeds aan en nodigen de bewoners steeds uit.
Tijdens het leefgroepgebeuren proberen 

- Uitgangspunten;

De zorg en benadering van onze dementerenden is uitgeschreven aan de hand van 11 basisregels. De invulling en uitwerking van deze basisregels binnen het zorggebeuren op de afdeling kan enigszins verschillen, maar de basiswaarden blijven steeds hetzelfde.

o Dementerende is een volwassen mens
o Adl stimuleren : actief en bezig blijven
o Overvraag hem niet,
o Dementerende is sneller vermoeid en overbelast; creëer een rustgevende sfeer en beperk het aantal prikkels
o Vaste structuren zijn belangrijk
o Vermijd testsituaties
o Geen wel waar / niet waar – discussie
o Voorkom isolement
o Neem de gevoelens van de dementerende serieus
o Bij vegetatieve fase kan je nog contact hebben : zij het op een andere manier
o Ondersteun elkaar als collega’s

- Dagcentrum en serviceflats

De visie en de intentieverklaring tellen evenzeer voor het dagcentrum en de serviceflats.
De uitgangspunten zoals hierboven beschreven zijn eveneens de basis voor de uitbouw van het beleidsplan-dementie binnen de serviceflats en het dagcentrum. Dit betekent dan ook dat wij alle partners binnen de zorgverlening dezelfde aandacht wensen te geven. Hierbij denken we terug aan alle medewerkers, familieleden, vrijwilligers, artsen, ….
Uiteraard zal de uiteindelijk zorg die aangeboden wordt aan onze dementerende van de serviceflats of het dagcentrum enigszins vorm moeten krijgen binnen dit specifieke woongebeuren.